خدمات عکاسی گروه نارنجی پلاس توسط گروه عکاسی افق انجام میشود .