خدمات طراکی گرافیکی توسط گروه ظراحی و چاپ هنر تمشک انجام میشود .